DLA KOGO JESTEŚMY

Misją Domu jest zapewnienie całodobowego wsparcia kobietom i mężczyznom w podeszłym wieku, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Naszym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb bytowych obejmujących:

– miejsce zamieszkania;

– potrzeb opiekuńczych – udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w załatwianiu spraw osobistych

– zdrowotnych – zapewnienie stałych kontaktów z lekarzem POZ i dostępu do specjalistycznych poradni medycznych kardiologicznej, pulmonologicznej, stomatologicznej, neurologicznej, okulistycznej, chirurgicznej, radiologicznej, urologicznej, ortopedycznej, dermatologicznej, onkologicznej, ginekologicznej, zdrowia psychicznego.

– podejmowania działań aktywizujących, sprzyjających zwiększaniu zakresu partycypacji społecznej i kulturalnej, rozwijania indywidualnych zainteresowań, racjonalnego i prozdrowotnego spędzania wolnego czasu oraz służących tworzeniu satysfakcjonujących więzi z otoczeniem i pogłębianiu integracji społecznej.

– wspomagających – umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, aktywizowanie mieszkańca, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulowanie nawiązania i utrzymania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności, zapewnienie przestrzegania praw mieszkańca, wnoszenia i załatwiania skarg i wniosków.